10:00 PM

Borang Soal Selidik

Di sini saya ingin menerangkan serba sedikit tentang Borang Soal-Selidik yang kumpulan kami melakukan kajian tersebut. Pertama sekali borang soal-selidik ini merangkumi empat bahagian uatama iaitu Bahagian A, B, C ,D dan E.

Bahagian A: Merangkumi Latar Belakang Responden seperti umur,pekerjaan,tahap pendidikan,dan lain.

Bahagian B: Tahap Keefienan Bandar di Kawasan PBT yang diselidiki.Dalam Bahagian ini ia merungkaikan berkaitan 13 aspek yang utama iaitu :-

1)Ekonomi Bandar
2)Kemudahan Masyarakat, Utiliti & Sosial
3)Infrastruktur & Utiliti
4)Rekabentuk, Imej & Langskap Bandar
5)Pengankutan & perhubungan
6)Perdanganan/Perkhidmatan
7)Perkilangan & Industrian
8)Pelancongan & Budaya
9) Perumahan
10)Keselamatan & Kawalan
11)Governans
12)Alam Sekitar
13)Perkhidmatan Secara Online/E-Govenans

Bahagian C: Rangking Tahab Keefisienan Mengikut Kawasan PBTBahagian D: Pengalaman Responden Berdepan Ketidak-Efisienan bandar 5 tahun lepasBahagian E: Pandangan Umun Penduduk tentang keefisienan Bandar.

Semua borang selidik ini telah kumpulan kami bahagikan kepada 3 kawasan yang akan di lakukan kajian iaitu di kawasan SERENDAH, BATANG KALI dan KUALA KUBU BHARU. Selain itu, disebabkan matlamat kami ingin mendapat pendapat responden dari pelbagai kaum di kawasan tersebut, kumpulan kami telah menetapkan untuk mencari responden berdasarkan peratusan penduduk utama berdasarkan kaum yang utama di kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor.

Kumpulan kajian kami telah menetapkan untuk mengedarkan borang soal-selidik ini kepada 47 % melayu, Cina28 % dan India 12 % , berdasarkan demografi penduduk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perangkaan Malaysia (2003). Oleh itu, melalui kaedah ini kami dapat memperolehi data yang tidak Bias kepada sasabuah/sesuatu kaum sahaja demi menjamin kerelevenan dan ketepatan daya yang di peroleh.

0 comments: